ΝΟΜΟΣ 4469/2017 - ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΝΟΜΟΣ 4469/2017 - ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και οι επιχειρήσεις που έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Εξαιρούνται κυρίως όσοι υπέβαλαν αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4307/2014 (Νόμος Δένδια) ή του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης / εκκαθάρισης, ή έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα προβλεπόμενα στο νόμο φορολογικά αδικήματα.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ :

Οι προς ρύθμιση οφειλές προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση πρέπει να υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ και να παρουσίαζαν την 31η Δεκεμβρίου 2016 καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή να είχαν ρυθμιστεί μετά τη 1 Ιουλίου 2016 ή να αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεως του αιτούντος λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.
ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στον εν λόγω νόμο οι απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων. Επίσης, εκτός διαδικασίας τίθεται και ο οφειλέτης, η απαίτηση εις βάρος του οποίου συγκεντρώνεται σε έναν πιστωτή κατά ποσοστό άνω του 85%

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ:

Απαιτείται η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης να είχε: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται κυρίως:
α. Όλα τα στοιχεία του οφειλέτη και έκαστης οφειλής.
β. Κατάλογος των περιουσιακών του στοιχείων και έκθεση εκτιμητή ακινήτων για την αξία αυτών (αν δεν προσκομιστεί η τελευταία, λαμβάνονται υπόψη οι αξίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ), ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η αξία ρευστοποίησής τους, μαζί με δήλωση για τις τυχόν μεταβιβάσεις ή επιβαρύνσεις της περιουσίας του οφειλέτη της προηγούμενης πενταετίας. Σημειώνεται ότι μία από τις βασικές παραδοχές του νομοθέτη είναι ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί και να επικυρωθεί συμφωνία που θα οδηγεί τους πιστωτές σε χειρότερη θέση από αυτή που θα βρίσκονταν αν προχωρούσαν σε εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη.
γ. Η έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη, που συστήνεται να εκπονηθεί, προκειμένου να αποδεικνύεται το βιώσιμο της επιχείρησης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 Από τις απαιτήσεις των πιστωτών μπορεί να αφαιρεθούν:

α. Το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
β. ποσοστό 95% των απαιτήσεων του δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Η αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περισσότερες από 120 δόσεις. Επίσης, η τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε ποσό μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ. Τέλος, δεν μπορεί να προβλεφθεί περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο ούτε και η ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκίνησε από τις 3 Αυγούστου 2017 και θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και θα γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του taxis στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), Τη διαδικασία μπορούν να ενεργοποιήσουν και οι πιστωτές. 

Για τους οφειλέτες με χρέη μεταξύ 20.000 έως και 50.000 ευρώ θα ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία και λύσεις, όπως θα προβλέπεται στις εγκυκλίους, που αναμένονται.
Η ΕΓΔΙΧ ορίζει έναν συντονιστή από ειδικό μητρώο από αρχικά 320 μέλη, που θα συσταθεί και το οποίο θα αποτελείται από τους πιστοποιημένους διαμεσολαβητές του Ν. 3898.2010. Οι πιστωτές και τα Ταμεία θα ειδοποιούνται να προσέλθουν σε διαπραγμάτευση, αφού μελετήσουν την αίτηση του οφειλέτη. Σημειώνεται ότι μετά την αίτηση δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη αν δεν αποφασίσει να συμμετάσχει τουλάχιστον το 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Εφόσον επιτευχθεί η απαραίτητη απαρτία, ακολουθεί η αποστολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές και ψηφοφορία επί αυτών.
Για την έγκριση της τελικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο.
Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε πιστωτή σύμφωνα με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους.

 

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.