ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η δράση «Εξωστρέφεια ‐Διεθνοποίηση ΜΜΕ» αφορά την οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων με προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.

Η δράση θα συμβάλλει αποτελεσματικά τόσο στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών προσπαθειών που αναπτύσσονται μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, όσο και στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης αυτών στις νέες ή στις αναδυόμενες αγορές. Επίσης, μέσα από τις στοχευμένες επιλογές η δράση παρέχει την αναγκαία υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για συμμετοχή σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες αξίας και για τον οργανωτικό και επιχειρηματικό αναπροσανατολισμό τους προτρέποντας την ανάπτυξη ανταγωνιστικών μορφών επιχειρηματικής λειτουργίας.

Παράλληλα, αναδεικνύει την έννοια της συνέργειας και της συνεργασίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, ενώ ενθαρρύνει τα υλοποιούμενα έργα των επιχειρήσεων προς επιλεγμένες κατευθύνσεις είτε σε επίπεδο ομοειδών επιχειρήσεων είτε σε επίπεδο αλυσίδων αξίας.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες ΜμΕ (ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις) με τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις, συνεταιρισμοί, συνεργατικά σχήματα.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Από 30.000 € έως 250.000 €

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50%  των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  • κτιριακά
  • μηχανήματα και εξοπλισμός
  • συστήματα ποιότητας
  • Η/Υ και λοιπά περιφερειακά
  • λογισμικό και μηχανογραφικά συστήματα
  • δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας
  • δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήμισης – συμμετοχής σε εκθέσεις

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σε 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.