Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Η πολιτική της COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ είναι να παρέχει υπηρεσίες σε τομείς όπως είναι τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, τα Συστήματα Διαχείρισης, η Επιλογή Προσωπικού, η Εκπαίδευση προσωπικού, οι Εξειδικευμένες υπηρεσίες προς ΟΤΑ, ο Στρατηγικός σχεδιασμός και η επιχειρηματική ανάλυση που να ικανοποιούν τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις αναμενόμενες και  δεδηλωμένες απαιτήσεις των πελατών της και να διαμορφώνουν την συνεχώς ανοδική και επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης.

Στόχος και φιλοδοξία μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, η πλήρης ικανοποίηση των πελατών, η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων μας, η προστασία των πληροφοριών που διαχειριζόμαστε και η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, διαδικασίες που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Το 2006 η Διεύθυνση της COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, για να υποστηρίξει την επιτυχία των παραπάνω στόχων και για να αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την ποιότητα, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001. 

Το Σύστημα Διαχείρισης αποτελεί έναν από τους παράγοντες ελέγχου που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την παραγωγικότητά μας, την αποτελεσματικότητά μας, και να αυξάνουμε τις πωλήσεις μας μέσα από ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής φροντίζουμε να μειώσουμε την κατανάλωση των φυσικών πόρων, να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τη ρύπανση και να συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο περιορισμός των κινδύνων κατά την εργασία, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η μείωση των ατυχημάτων, αποτελούν την Πολιτική Υγιεινής & Ασφάλειας της εταιρίας.

Προκειμένου να λειτουργεί ορθά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, η συμμετοχή όλου του προσωπικού και των συνεργατών είναι απαραίτητη.  Για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή απαιτείται καλή γνώση του συστήματος και δέσμευση για την επίτευξη των στόχων.  Ως εκ τούτου, το προσωπικό μας πρέπει να έχει πλήρη γνώση τόσο του τεκμηριωμένου συστήματός μας όσο και των απαιτήσεων του ISO 9001, και να συνεισφέρει στην αδιάκοπτη λειτουργία, στη βελτίωση και στην επίτευξη του πελατοκεντρικού του στόχου.

Η ενημέρωση για την ποιότητα την ασφάλειας των πληροφοριών και την προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντικός παράγων για την προσωπική ανάπτυξη των εργαζόμενων / συνεργατών και ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της Εταιρίας.

Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι εκπαιδεύοντας και παρακινώντας τους εργαζόμενους και συνεργάτες θα οδηγηθεί η Εταιρία στην επίτευξη των υψηλών της στόχων.