ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το Πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μεσαίων επιχειρήσεων, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ

 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:
• Αγροδιατροφή
• Ενέργεια
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Υγεία
• Υλικά – Κατασκευές


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Κτίρια – Εγκαταστάσεις - Περιβάλλων Χώρος
2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός
3. Άϋλες ∆απάνες
4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)
Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σε 24 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.