Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

..εκεί όπου η υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση συναντά την εξειδίκευση και εμπειρία σε στελεχιακό επίπεδο.


Κορυφαίοι επιστήμονες - μελετητές, τα στελέχη μας διακρίνονται σε εξειδικευμένους μόνιμους συνεργάτες, οι οποίοι πλαισιώνονται από έναν αξιόλογο αριθμό εξωτερικών συμβούλων. 

 

Στελέχη μας είναι : 

* Οικονομολόγοι

* Χημικοί μηχανικοί

* Μηχανολόγοι μηχανικοί

* Τεχνολόγοι τροφίμων

* Ψυχολόγοι

Τα περισσότερα εκ των οποίων είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και του εξωτερικού, με εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία. Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει, με μόνιμους εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες που καλύπτουν συμπληρωματικούς τομείς εξειδίκευσης, όπως εκπαίδευση-επιμόρφωση προσωπικού, αναπτυξιακά προγράμματα κλπ.

 

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει πλήρη νομική, φοροτεχνική και μηχανογραφική κάλυψη, μέσω μόνιμης συνεργασίας με επαγγελματίες που εξειδικεύονται στους ανωτέρω τομείς.


Η πολυμορφία, η συσσωρευμένη εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία, στο σύνολό τους εξασφαλίζουν την ενδοεπιχειρησιακή αρμονία μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα εγγυώνται την επιτυχία των έργων και την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πελατών μας.