ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας –Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

Ειδικότερα η δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας –Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.

Βασικούς στόχους της δράσης αποτελούν:

  • η χρηματοδότηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται και εναρμονίζονται από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑνΕΚ αλλά και από γενικότερες ευρωπαϊκές /ή και διεθνείς εξελίξεις για την ομάδα στόχος «άνεργοι άνω των 45 ετών με πρότερη επιχειρηματική/επαγγελματική εμπειρία».
  • Η αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιοποιώντας την επιχειρηματική ικανότητα και δεινότητα έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών από την βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση ή άλλους συναφείς με αυτά κλάδους.
  • Η μείωση της ανεργίας στις κρίσιμες ηλικίες προ‐συνταξιοδότησης (45 ετών και άνω), οι οποίες όμως έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συσσωρευμένης εργασιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στο παρελθόν:

συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή

να διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Από 15.000 € έως 60.000 €

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65%  των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  • λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια έδρας, λογαριασμοί ΔΕΚΟ)
  • ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτήτη
  • μηχανήματα, εξοπλισμός
  • Η/Υ και λογισμικά
  • διαφήμιση
  • πρόσληψη προσωπικού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σε 18 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.