ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 50‐250 άτομα (υπολογιζόμενα σεΕΜΕ) και αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών γραμμών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών και αφετέρου να τις προσανατολίσει (τις επιχειρήσεις) σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές ευελιξίας, σε αναζήτηση παραγωγικών βελτιώσεων, σε εφαρμογή αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας στην παραγωγή και στην παροχή υπηρεσιών. Επίσης θα προτρέπει και επιβραβεύει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Industrial symbiosis).

Η δράση περιλαμβάνει τους παρακάτω επιμέρους στόχους :

  • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός με έντονα καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό
  • Ψηφιακή Βιομηχανία για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών
  • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες ή υπό‐σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές-παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 

Από 250.000 € έως 3.000.000 €


ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται από 20% ως 45% ανάλογα την Περιφέρεια και το επενδυτικό σχέδιο.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  • κτιριακά
  • μηχανήματα και εξοπλισμός
  • συστήματα ποιότητας
  • Η/Υ και λοιπά περιφερειακά
  • λογισμικό και μηχανογραφικά συστήματα
  • δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας
  • δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήμισης – συμμετοχής σε εκθέσεις

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σε 36 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.