ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΊΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΊΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. Επίσης έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  • Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που θα προσδιοριστούν με την έκδοση της πρόσκλησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, θα ανέλθει σε 266,6 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια δαπάνη να αγγίζει τα 120.000.000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ:MINIMUM 80.000,00 - MAXIMUM400.000 ευρώ. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσοστό ενίσχυσης αναμένεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, και με την προϋπόθεση της πιστοποίησης επίτευξης αυτού του στόχου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Προβολή – Προώθηση
  • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Μεταφορικά μέσα
  • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων
  • Λειτουργικές Δαπάνες


 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.