ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Β ΚΥΚΛΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Β ΚΥΚΛΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Το Πρόγραμμα  έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες 2 ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και διαθέτουν μέχρι και 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ λειτουργούν νόμιμα, δεν είναι προβληματικές και δεν τελούν υπο πτώχευση και
Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 διαθέτουν δραστηριότητα σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ. λειτουργούν επίσης νόμιμα και δεν τελούν υπο πτώχευση.

 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ

Από 15.000 € έως το σύνολο του κύκλου εργασιών της χρήσης του 2015 και όχι ανώτερο από το ποσό των 200.000€. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, και με την προϋπόθεση της πιστοποίησης επίτευξης αυτού του στόχου.

 


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Επισημαίνεται  ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εγκεκριμένου Π/Υ της  επένδυσης, θα  πρέπει  να  έχουν  πραγματοποιηθεί και να  έχουν αποτελέσει αντικείμενο  αιτήματος  επαλήθευσης στο πρώτο  έτος υλοποίησής της (εντός 12μηνου) αλλιώς το έργο θα απεντάσσεται. 

 


ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: 

 • Αγροδιατροφή, 
 • Ενέργεια, 
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
 • Περιβάλλον, 
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
 • Υγεία, 
 • Υλικά – Κατασκευές.

 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις   και   περιβάλλων χώρος ως 40% του προϋπολογισμού
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός ως 90% του προϋπολογισμού
 • Άϋλες ∆απάνες ως 100% του προϋπολογισμού και   σε   κάθε   περίπτωση   μέχρι 100.000€
 • Μισθολογικό  κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο  προσωπικό) Σημειώνεται ότι  δεν είναι  επιλέξιμη η  πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού, ως 40%  του προϋπολογισμού και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ 

 

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ANAMENETAI

Download 

Ενημερωτικό Έντυπο

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.