ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση (μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής), ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται σε 50 εκατ, ευρώ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. ευρώ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Κτιριακές Υποδομές με έμφαση στην προστασία του Περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας. Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους της επιχείρησης που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος. 
  • Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων
  • Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου
  • Εξειδικευμένες μελέτες στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
  • Ενδέχεται επίσης να επιχορηγηθεί και μέρος του μισθολογικού κόστους υφιστάμενου και νέου προσωπικού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα οριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.